סמן את כולם לא בשאלון
עץ נתונים
ולידציות

שלב 1 מתוך 6

פרטי לקוחות

 • לקוח ראשי
  לקוח משני
  ילד {{ $index-1 }} ילד {{ $index }}
  לא נמצאו תוצאות
  האם הנך מעשן או לחילופין הפסקת לעשן במהלך השנתיים האחרונות? (לעניין זה, עישון יחשב גם: סיגריות, מקטרת, סיגריה אלקטרונית, נרגילה)
ידוע לי כי כלל עשויה לעשות שימוש בנתונים המוזנים על ידי במהלך רכישה זו לצורך פניה אלי לסיוע והשלמת תהליך הרכישה על מנת לבחון את הצורך ברכישת הביטוח עליך לבדוק האם הביטוח המבוקש כבר קיים ברשותך או ברשות מי מהמועמדים האחרים. לצורך כך ניתן לבדוק את תיק הביטוח שלך בחברות הביטוח השונות ו/או להיכנס לאתר "הר הביטוח" של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון המציג מידע אודות הביטוחים

שלב 2 מתוך 6

סוג ביטוח (ניתן לבחור מוצר אחד או יותר)

מוצרים / מבוטחים {{cst.LastName}} {{cst.FirstName}}
גיל: {{cst.Age}}
סה"כ לפני הנחה הנחה סה"כ מט"ח סה"כ לתשלום

{{d.DisplayGroupName}}

{{DisplayGroupsum(totalcoverage,'total','DisplayGroupName',d.DisplayGroupName ,cst.IdentityGuid ) | number:2}}

{{DisplayGroupsum(totalcoverage,'total','DisplayGroupName',d.DisplayGroupName) | number:2}}{{BasicProduct.ProductID}}
{{BasicProduct.coverageid}}
{{BasicProduct.isBasic}}
{{BasicProduct.Mode}}
תשלום חד פעמי כל החיים
פרמיה לחודש:{{t.TotalPrice | number:2}}
{{productInsurence.product.productPriceFC[prd.ProductID] | number}}
{{covert.total | number:2}}

כיסויים מומלצים עבורך(בהתאם לבחירת המוצרים לעיל)

{{DisplayGroupsum(totalcoverage,'total','riders',0,cst.IdentityGuid ) | number:2}}

{{DisplayGroupsum(totalcoverage,'total','riders',0) | number:2}}{{r.ProductID}}
{{r.coverageid}}
{{r.SelectedPeriod=r.InsuredPeriod.split(',')[0]}}
תשלום חד פעמי כל החיים
פרמיה לחודש:{{t.TotalPrice | number:2}}
{{productInsurence.product.productPriceFC[prd.ProductID] | number}}
{{covert.total | number:2}}
סה"כ : {{tm.total | number:2}} {{getsum(totalmembers,'total') | number:2}}
מוצרים / מבוטחים
סה"כ לתשלום
{{DisplayGroupsum(totalcoverage,'total','DisplayGroupName',d.DisplayGroupName) | number:2}}
סה"כ לכיסוי {{covert.total | number:2}}

{{r.ProductID}}
{{r.coverageid}}
{{cst.LastName}}, {{cst.FirstName}} גיל: {{cst.Age}}
פרמיה לחודש:{{t.TotalPrice | number:2}}
תשלום חד פעמי כל החיים
סה"כ לכיסוי {{covert.total | number:2}}

{{r.ProductID}}
{{r.coverageid}}
{{cst.LastName}}, {{cst.FirstName}}
גיל: {{cst.Age}}
פרמיה לחודש:{{t.TotalPrice | number:2}}
{{r.SelectedPeriod=r.InsuredPeriod.split(',')[0]}}
תשלום חד פעמי כל החיים
{{productInsurence.product.productPriceFC[prd.ProductID] | number}}
סה"כ :
{{getsum(totalmembers,'total') | number:2}}
{{tabProcess.Coverge_Ischecked | json}}

שלב 3 מתוך 6

השלמת פרטי הצעה

פרטי מועמדים לביטוח

ת.ז שם משפחה שם פרטי תאריך לידה מגדר גובה משקל מעשן קופת חולים משלים עיסוק
{{item.IdentityNo}} ד {{item.BirthDate}} {{item.GenderCode == '1' ? 'זכר' : 'נקבה'}} {{item.SmokingCode == '1' ? 'כן' : 'לא'}} {{insurance.insuranceDetails.policy.members[$index].Occupation.Name}}

הוספת בעל פוליסה

ת.ז שם משפחה שם פרטי תאריך לידה מגדר זיקה
נ
ז
{{insurance.InsurableInterestCodeList[0].Name}}

פרטי התקשרות

מוטבים למקרה מוות

הוסף מוטב
קשר למועמד יורשים חוקיים ת.ז שם משפחה שם פרטי תאריך לידה מגדר % מתגמולי ביטוח
{{beneficiary.RelatedName}}
נ
ז
האם אתה מאשר כי חברות מקבוצת כלל יפנו אליך ו/או אל מי מהמועמדים האחרים, לצורך הצעת מוצרים ושירותים שונים, בין בדיוור ישיר ובין בדרך אחרת, כולל באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הפקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעות אלקטרוניות ו/או הודעות מסר קצר?
אני ו/או מי מהמועמדים האחרים נהיה רשאים להודיע בכל עת כי איננו רוצים לקבל דיוור ישיר ו/או הודעות שיווקיות.

שלב 4 מתוך 6

{{data}}
סמן כולם לא


יש להקריא את ההצהרה הבאה למועמד לפני מילוי הצהרת הבריאות:
התשובות שלך לשאלות הצהרת הבריאות שיוקראו לך כעת, הן הבסיס לפוליסה וחשוב מאוד שתענה עליהן בצורה מלאה, נכונה וכנה.
יש להתייחס לכל המידע הרפואי הרלוונטי לגביך, כולל זה שנובע/ קשור לביקור אצל רופאים/ מכונים פרטיים.
מענה שאינו מלא, נכון וכנה יכול לפגוע בך במעמד התביעה ואף עלול להוביל לביטול הפוליסה.
נבקש לציין כי הפוליסה הבסיסית אינה מכסה מקרים הנובעים ממצב רפואי קודם (מצב בגינו היית בהשגחה או בטיפול בששת החודשים שלפני הטיסה),
מקרים בהם אחת ממטרות הנסיעה היא טיפול רפואי בחו"ל ומקרים הנובעים מהריון (למעט הריון עד השבוע ה-12 שלא היה ידוע במועד הנסיעה).
בהתאם, לצורך המשך התאמת הכיסויים הדרושים לך מבחינה רפואית, יש לענות על השאלות הבאות. חשוב מאוד שתענה בצורה מדויקת:

הצהרת בריאות

שנה תצוגה:

יש להתייחס לכל המידע הרפואי הרלוונטי לגביך, כולל זה שנובע/קשור לביקורים אצל רופאים/מכונים פרטיים. מענה שאינו מלא, נכון וכנה יכול לפגוע בך במעמד התביעה ואף עלול להוביל לביטול הפוליסה.

{{a.FirstName}}
במידה ויחול שינוי במצב הרפואי של אחד או יותר מהמועמדים לביטוח לפני מועד הנסיעה יש לעדכן אותנו, בכדי לבחון האם ובאלו תנאים יינתן כיסוי ביטוחי למצב רפואי זה. דע/י לך כי במידה ולא תעדכן ייתכן ולא יהיה לך כיסוי.

שלב 5 מתוך 6

אופן תשלום והצהרות

אמצעי תשלום

אמצעי תשלום קיים כבר בפוליסה {{ paymentInsurance.insurance.payment.Name }}
אישור גורם משלם
הוספת גורם משלם
 • נ
  ז
/

הצהרות המועמד/ים לביטוח

שלב 6 מתוך 6

סיכום תנאי הפוליסה והפקה

פירוט המבוטחים והכיסויים שנרכשו

 • {{ProposalDetails.Roles[item.RoleCode]}} : {{item.FirstName}} {{item.LastName}}
  פרמיית חודש ראשון: {{item.TotalPremiumMember | decimalnoreound}}
  פרמיה חודשית: {{item.TotalPriceMember | decimalnoreound}}
  ת.ז : {{item.IdentityNo}} תאריך לידה : {{item.BirthDate}} סטטוס עישון : {{item.SmokingCode == 0 ? 'לא': 'כן'}} מגדר : {{item.GenderCode == 1 ? "זכר" : "נקבה"}}
  • {{product.ProductName}}
   גיל כניסה: {{product.Calc.Age}}
   תאריך תחילה: {{product.Calc.EndDate | date:'dd-MM-yyyy'}}
   תאריך סיום: {{product.Calc.EndDate | date:'dd-MM-yyyy'}}
   סכום פיצוי: {{product.SelectedAmtInterval}}
   תקופת פיצוי: {{product.SelectedPeriod | selectedkeyvalue : 'Preiod'}}
   הנחת סוכן: % {{product.Calc.DiscountPCT}}
   פרמיה לפני הנחה: {{product.Calc.TotalPriceNet}}
   תוספת מקצועית ב- %: % {{product.OccupationLoadingPct}}
   פרמיית חודש ראשון: {{product.Calc != null ? (product.Calc.Permium | decimalnoreound) : 0}}
   פרמיה חודשית: {{product.Calc.TotalPrice}}
  • {{product.CoverageName}}
   גיל כניסה: {{product.Calc.Age}}
   תאריך תחילה: {{product.Calc.EndDate | date:'dd-MM-yyyy'}}
   תאריך סיום: {{product.Calc.EndDate | date:'dd-MM-yyyy'}}
   סכום פיצוי: {{product.SelectedAmtInterval}}
   תקופת פיצוי: {{product.SelectedPeriod | selectedkeyvalue : 'Preiod'}}
   הנחת סוכן: % {{product.Calc.DiscountPCT}}
   פרמיה לפני הנחה: {{product.Calc.TotalPriceNet}}
   תוספת מקצועית ב- %: % {{product.OccupationLoadingPct}}
   פרמיית חודש ראשון: {{product.Calc != null ? (product.Calc.Permium | decimalnoreound) : 0}}
   פרמיה חודשית: {{product.Calc.TotalPrice}}
  סה"כ: פרמיית חודש ראשון: {{item.TotalPremiumMember | decimalnoreound}} פרמיה חודשית: {{ item.TotalPriceMember | decimalnoreound}}

הנחות סוכן

הסכם סוכן מוצר % הנחה מתאריך עד תאריך
{{discount.ContractName}} {{discount.ProductName}} {{d.DiscountPct}} {{ tabProcess.insurance.policy.dateStart | date:'dd/MM/yyyy'}} {{tabProcess.insurance.policy.dateStart | setUntilDate:d.MaxPeriod | date:'dd/MM/yyyy' }}

חתימות

1. אני מאשר כי התשובות שמופיעות בהצהרת הבריאות בטופס תואמות את תשובותיי וכן מאשר את נכונותן .
{{summary.today}}
{{m.IdentityNo}}
{{m.FirstName}} {{m.LastName}}
נא לחתום כאן
{{summary.today}}
{{summary.insurance.PolicyOwner.IdentityNo}}
{{summary.insurance.PolicyOwner.FirstName}} {{summary.insurance.PolicyOwner.LastName}}
נא לחתום כאן
2. אני מאשר את נכונות הצהרות המועמד לביטוח כמפורט בטופס.
{{summary.today}}
{{m.IdentityNo}}
{{m.FirstName}} {{m.LastName}}
נא לחתום כאן
{{summary.today}}
{{summary.insurance.PolicyOwner.IdentityNo}}
{{summary.insurance.PolicyOwner.FirstName}} {{summary.insurance.PolicyOwner.LastName}}
נא לחתום כאן
3. אני מאשר את הפרטים של אמצעי התשלום שמצויינים בטופס, ואת השימוש בהם, הכל כמפורט בטופס.
{{summary.today}}
{{m.IdentityNo}}
{{m.FirstName}} {{m.LastName}}
נא לחתום כאן
{{summary.today}}
{{summary.insurance.payment.IdentityNo}}
{{summary.insurance.payment.AccountName}}
נא לחתום כאן
מסמכים נדרשים
 • {{member.FirstName}} {{member.LastName}}

  • {{ltr.MissingDataName}}

בחירת שירות

הביטוח שהנך רוכש הינו ללא סוכן ביטוח ומטופל ישירות ע"י מוקד כלל ביטוח, שמספרו 03-7111176 אם ברצונך לקבל שירות מסוכן אנא בחר סוכן.
שמור סוכן עדכן סוכן

מצב תהליך הבקשה

{{tabProcess.insurance.progressPercent}}%
מהתהליך הושלם
הרכישה טרם הסתיימה, אפשר להתקדם לשלב הבא
מספר מועמדים: {{tabProcess.insurance.policy.members.length}}
תאריך תחילה: {{tabProcess.insurance.policy.dateStart}}
סיום ביטוח {{tabProcess.insurance.policy.dateEnd}}
סה"כ פרמיה חודשית: ₪{{tabProcess.insurance.policy.TotalAll | number:2}} $ {{tabProcess.insurance.policy.totalAllFC}}
מספר הצעה: {{tabProcess.insurance.policy.PolicyNumber}}
סטאטוס הצעה: {{tabProcess.insurance.policy.StatusCode | statuscode:tabProcess.insurance.policy.StageIndex}}
לנציג מכירות: 03-7111176